جستجو :  
 صفحه اصلي    نقشه سايت    ارتباط با ما    درباره ما    English   
23 Jul 2024
سه شنبه ۲ مرداد ۰۳
 اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعه ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین

 خدايا، در اين لحظه و در تمام لحظات، سرپرست و نگاهدار و راهبر و يارى گر و راهنما و ديدبان ولىّ‏ات حضرت حجّة بن الحسن كه درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد، تا او را به صورتى كه خوشايند اوست و همه از او فرمانبرى مى‏نمايندساكن زمين گردانيده، و مدّت زمان طولانى در آن بهره‏مند سازى

پخش زنده شبكه سلام
كمكهاي مالي
دانلود فایل
اخبار
پرسش و پاسخ
فركانسهاي شبكه
اعلام برنامه ها
آرشیو برنامه ها
فروشگاه سلام
درآمد و مخارج شبکه
میز گرد گلهای فاطمی
فرم نظر سنجی

(فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یُقَرَّبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَلْیَتَجَنَّبْ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهِیَّتِنا وَ سَخَطِنا، فَإِنَّ امْرَأً یَبْغَتُهُ فُجْأَةً حینَ لا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ، وَ لا یُنْجیهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلی حَوْبَة ) 

هر یک از شما باید به آنچه که او را به دوستی ما نزدیک میسازد، عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوری گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را میگیرد، در وقتی که توبه برایش سودی ندارد و پشیمانی او را  از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمیدهد . اخبار و رويدادها
 
  »» گوشه ای از زندگی امام صادق (علیه السلام)

تاريخ : 9/21/2011
 تعداد مشاهده : 21411
 تعداد نظرات داده شده : 0

Share

 

جواني امام صادق (عليه السلام) و همگامي باپدر
درمورد دوران نوجواني وجواني اوبحث زيادي نداريم ،هم بدان خاطر که زندگي وشرايطش تحت الشعاع حيات جد وپدر بود وهم بدان علت که تاريخ درباره بسياري ازوقايع وجريانات ريز زندگي اوتقريباً ساکت است.
درخشندگي هاي فوق العاده دوران امامت او،خدمات علمي وفرهنگي او،تربيت شاگردان وسازندگي هاي او ودرنهايت احياي خط قرآن وسنت او،بحد وميزاني بودند که ديگر مسائل زندگي امام راتحت پوشش قراردادند.
 بهمين جهت مورخان ووقايع نگاران همه همت وتلاش خودرامصروف اين مباحث کردند وديگر مسائل رامورد بحث وعرضه قرارنداند.
درکنار پدر
اوبه واقع حدود بيش از 30سال اززندگي خودرادرکنارپدرگذارند  که حدود 19سال آن پس از وفات امام سجاد (عليه السلام) جدبزرگوار اوبود. درتمام اين مدت اوهمگام وهمراز وهمرزم پدربود ودرهمه امور اوراهمراهي مي کرد.
پدر او اهل علم وفضل وعصمت بود، جلسه درس وبحث درعرصه معرفي قرآن وسنت داشت . اهل جود وسخاوت وبخشش بود وهمه عمر وزندگي خودرا درراه خداوقف وايثارکرده بود.
اوامام بحق وجانشين حقيقي پيامبر( صلي الله عليه وآله ) بود،اگرچه مردم وياحمکرانان روزآن را نپسنديده باشند.
امام صادق(عليه السلام) نيزازهمان دوران کودکي ، نوجواني وجواني تحت نفوذ جد وپدر، به آداب ورسوم اهل بيت انس گرفت ومراعات آنهارابرخود واجب ولازم شمرد. ممارستها وايمان به امور ديني اين امر رادرسينه اوقوت بخشيد وآن معارف و زهد وفضيلت راوهم آن علم وعبادت راعمل نموده و پذيرا شد.
اوهمنشين پدر،شاگردودانشجوي او، محرم اسراراو وهمدم وهمراه اوبود. در دردهاورنجهاي ناشي اززمامداران ومصائب ودشواريهاي دهر بااومشارکت داشت واين عهدي ازجانب او باپروردگار بود.
درس آموزي ها
امام باقر(عليه السلام) جلسات درس عمومي وخصوصي داشت. جلسات عمومي او درمسجد پبامبر( صلي الله عليه وآله ) ودروس خصوصي اودرخانه صورت مي گرفت. ولي نکته مهم اين بود که درآن روزگار مردم رابخاطر جّو نابسامان حکومت،اعمال فشارها و تهديدها ، تحت کنترل نامرئي بودن خاندان رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) حال وجرأت حضور درمحضر امام وشرکت درجلسات درس اونبود.
داوطلبان براي کسب علم اندک بودند، مردم به واقع حال وهواي علم رادرسر نمي پروراندند ، بسياري ازآنان منتظر بودند که ببينند فرجام مخالفت بني اميه باخاندان پيامبر( صلي الله عليه وآله ) به کجا مي انجامد و يا برسر شرکت کنندگان موجود درمحضر درس او چه مي آيد.
البته بتدريج برعده دانش پژوهان وطالبان افزوده شد ومجلس درس امام دراواخرعمر او،وحدود پايان دوران جواني امام صادق(عليه السلام) رونق گرفت وبعدها همان شاگردان باجمعي جديد، گردآمده ازنقاط مختلف جهان آن روز، به محضر درس امام صادق(عليه السلام) واردشده وبه او پيوستند.
اودرتمام جلسات درس پدر شرکت مي کرد، وحتي پاره اي ازاسناد مانشان مي دهند که درمجالس علما وفقهاي زمان حضور مي يافت وبه اظهار نظر ونقد آراء آنها مي پرداخت وياباآنان مباحثه مي کرد.
درمجلس درس امام باقر(عليه السلام)ازهمه دروس آن روزگار بحث بعمل مي آمد،حتي ازتاريخ ،جغرافيا ،هيئت ونجوم و....ولي عمده مباحث امام درزمينه قرآن وتفسير آن بود امام مي کوشيد تااذهان رااز آموخته هاي غلط ونابسامان بشويد واسلام رابه همانگونه که درعصر پيامبر( صلي الله عليه وآله ) مطرح بود عرضه نمايد
امامت او
درشأن امام صادق(عليه السلام) سخنان بسياري گفته اند. اورافردي عالم،زاهد،مستجاب الدعوةً،عابد،خاشع،اديب و..خوانده اند. ولي اگربگوئيم كه اوامام بودهمه صفات خوب موردنظررادرباره اوگفته ايم. امامت دربينش مامنصبي است الهي كه خداوند آنرابراي آنكس كه شايسته اش بداند. عطامي كندواورابراي آن پست و موقعيت برمي گزيند، اوبراساس بينش ماجانشين پيامبر(صلي اللّه عليه وآله) است. و واجدصفات وخصايصي است كه ماصرفاً آنرادرامررهبري وحاكميت سياسي اسلام مي بينيم وبدين سان شايدنيازچنداني . جزدرحدآشنائي وآگاهي نباشدكه ماازآراستگي وشخصيت والايش بحث كنيم.
تاريخ امامت
اوششمين پيشواي بحق اسلام پس ازوفات حضرت رسول الله (صلي اللّه عليه وآله) است، پيش ازاوپدرش امام باقر(عليه السلام) پيشواي مردم بود كه براساس اسنادومشهوردرسال 114هجري ازدنيا رفت وامام صادق(عليه السلام) بجانشيني اومنصوب شد. بخشي ازدوران امامت  درعصرزمامداران بني اميه است. وبخشي ديگركه پس ازسقوط بني اميه اتقاف افتاددرعصرزمامداران بني عباس است.  كه درآن باعبدالله سفاح ومنصورمعاصربود. اوبه مدت يك سوم قرن راسرگرم امامت امت بود. وازجومناسب زمان كه دوران درگيري زمامداران بني اميه وبني عباس بود. استفاده كردوازآن براي توسعه علوم قرآني ونشرديگردانشهااستفاده كرد. والبته اين جريان بابكارگيري ازاخلاقي بودكه الحق بايدگفت. ازنوع اخلاق پيامبران است وازاين خودعامل مهمي درجلب نظرمردم به سوي اسلام بود.
اسنادامامت
درمورداواسنادبسياري وجوددارندكه شرح وبررسي آنهاخوددفتري جداگانه رامي طلبند. آنچه راكه مادراين بحث بارعايت اختصارعرضه ميداريم شامل سه سري ازاسناداست.
1-اسنادي كه قبل ازامام باقر(عليه السلام) وازسوي پيشينيان عرضه شده ودردست است، مثل اسنادي كه ازحضرت رسول خدا(صلي اللّه عليه وآله) درمعرفي ائمه پس ازاوازجمله امام صادق(عليه السلام)داريم. لوح جابر كه درآن اسامي امامان بنقل ازحضرت فاطمه (عليهاالسلام) آمده است. وياذكرنام اوتوسط امامان ديگركه معمولاً هرامامي امام پس ازخودراقبل ازمرگ معرفي مي كرد.
2-اسنادي كه ازامام باقر(عليه السلام) دراين زمينه دردست است . كه مابه برخي ازآنها درفصل پيش اشاره كرديم.
-جبابرجعفي گويد:
ازامام باقر(عليه السلام) پرسيدم قائم بعدي آل محمد(صلي الله عليه وآله) كيست؟
اوبادست به پشت امام صادق(عليه السلام) زدوگفت: بخداي سوگنداوقائم آل محمد(صلي اللّه عليه وآله) است. 
-امام باقر(عليه السلام) دربرابرسؤال كميت ازامامان شيعه (عليهم السلام) نام يك يك امامان راگفت تانوبت به
خوداورسيد وبعدبادست به دوش امام صادق(عليه السلام) گذاشت وبعدفرمود:
پس ازمن اين شخص است:
ثُمَّ بَعدي هذ 
-طاهرگويد:
نزدامام باقر(عليه السلام) بودم كه امام صادق(عليه السلام) واردشد.
امام روي به من كردوفرمود:
اين مردبهترين افراداست. 
-ابوالصباح الكناني گويد:
امام باقر(عليه السلام) به فرزندش امام صادق(عليه السلام) نگريست وفرمود:
اوازكساني است كه اين آيه درشأن اونازل شده.
وَنُريُداَن نَمُّنَ عَليَ اللَّذينَ استُضعِفُوافِي الاَرضِ وَنَجعَلَهُم اَئِمَّةًوَنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ. 
-امام باقر(عليه السلام) به حضرت صادق(عليه السلام)كه راه مي رفت نگاه كرد.
وگفت اين شخص رامي بيني؟
اوازكساني است كه خداي عزوجل فرمايد:
وَنُريدُ اَن نَمُّنَ عَلضي اللَّذينَ استضعِفوا.. 
3-ازسوي ديگران كه حتي قائل به مسأله امامت وخلافت براساس انديشه شيعي نيستند.
اين مسأله ذكرشده است كه او،دربين برادرانش خليفه پدر،ووصي اووقائم به امامت است و... 
ويااحمدشهاب الدين الفاظي نوشته است برامامت وجلال وسيادت اوهمه علماء اتفاق نظردارند.
دوران ومراحل امامت
دوران امامت اوراازنظرسياسي درسه بخش مي توان قسمت كرد.
1-دوره نهضت ضداموي يادوره سقوط بني اميه كه اين خودحدود18سال به طول انجاميد ودرآن اضطراب وآشوب درسراسركشوراسلامي بچشم مي خورد.
2-دوره حكومت ابوالعباس سفاح كه حدود4سال به طول انجاميدواونمي توانست . كنيه وعقده خودراآنچنان كه بودبروزدهد. ولي درعين حال مترصدفرصتي براي براندازي امام صادق(عليه السلام) بود.
3-دوران حكومت منصوركه امام ازسال (136-148)يعني به مدت 12 سال ازدوران امامت خودرادرعصراوگذراند. ودوره اي بس سخت ودشواربود-زيرامنصوربارهاوبارهاقصدقتل امام راكردولي بدان موفق نشد. دركل ،اونسبت به ديگرامامان قبل وبعددوره امامت نسبتاً درازي راطي كرد. كه اين خودرارموزموفقيت امام رادرامرارشادوهدايت جامعه واحياي تشيع بود. اوفرصت خوبي رادراستخدام گرفت تادرساية آن بتواند خط فكري شيعه راكه همان اسلام راستين بودعرضه دارد. وحقايق واسرارآنرابراي جامعه بيان كند. آنچنان كه دروس ونظرات وبيانات اوسازنده وجهت دهنده وبراي دنياي بعدجزوذخايرقرارگرفته است.
جو زمان او
دردوران اضطراب درجوي آشفته وپرازآشوب زندگي راسركردبيشترعمرواوقاتش رادرمعارضه هاومباحثه هاورفع اجحاف ازمظلومان ومحرومان بود. كساني كه پناهي نداشتند ودرآتش فتنه حكام مي سوختند. اودردوران امامت خودبادوگروه عمده مواجه بود:
1-سياستمداران وزمامداران كه وجودعلمي اوراتحمل نمي كردند.
2-گمراهان ومنحرفان كه براي نظرات خود دلايلي بي محتواداشتندوبحث باآنان واقناع آنان وجهت دادن شان به سوي حق بس دشواربود.
زندگي امام ازسال 132هجري وارد مرحله اي جديدمي شود. وآن دوره حكومت بني عباس است كه افرادي مزوّ روخائن واهل رياوتدليس ونسبت به اهل بيت جداً كينه توزبودند وامام رامزاحم خودتلقي مي كردند. .درج نظرات
نام : 
آدرس ایمیل : 
متن پیام : 
 
   
 
1154 سال و 12 ماه و 24 روز از غیبت امام زمان می گذرد.

طرح همیاران سلام

 

  »» (طرح1) 5000 خانواده یا فرد همیار شبکه سلام
 
الف) 1000 نفر با پرداخت 1000 دلار سالانه عضو می شوند . ( ماهانه 84$ )
 

ب) 1000 خانواده با پرداخت 500 دلار سالانه عضو می شوند. ( ماهانه 42$ )
 

ج) 1000 خانواده با پرداخت 250 دلار سالانه عضو می شوند. ( ماهانه 21$ )
 

د) 2000 خانواده با پرداخت ماهی 14 دلار ماهیانه عضو می شوند.
 
 
 
  »» (طرح 2) قلک همیار سلام
 
الف – قلک ( فیزیکی) : با ارسال یک قلک برای همیاران ( در آمریکا وکانادا ودر مراحل بعدی، دیگر کشورها ) این امکان را فراهم می نماید، که مبالغ خرد خود وهمچنین صدقات و نذورات عام را دراین قلک ها ریخته؛ وهرماه و یا هردو ماه یک بارمبلغ جمع آوری شده را ازطریق کردیت کارت یا چک و یا واریز مستقیم به حساب بانکی تلویزیون ارسال نمایند .

ب – قلک الکترونیکی : امکاناتی به صورت دیجیتال دروب سایت شبکه سلام آماده شده، که کابران گرامی با مراجعه به سایت، قلک مجازی ساخته ومبلغ مورد نظر را به دفعات در زمانهای اختیاری در آن قلک واریز میکنند .

 آرشیو خبرها

شبکۀ جهانی سلام ، سالروز میلاد خجسته قائم آل محمد ، ولی عصرمهدی موعود ، صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) را به شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

میلاد گلهای باغ نبوت وولایت انوار عشق ، حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) و پرچم دار بزرگ کربلا، حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) و زینت عابدان، امام سجاد (علیه السلام) بر شما مبارک باد.
 

شبکه جهانی سلام سالروز ولادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را به پیشگاه مقدس بقية الله الاعظم قائم آل محمد (عج ) و شما عاشقان ولایت تبریک و تهنیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام شهادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و امام حسن مجتبی علیه سلام و امام رضا علیه سلام را تسلیت عرض می کند..
 

اربعین آمد و یکبار دگر غمگینم ، باز باید به روی خاک غمت بنشینم
 

شبکه جهانی سلام عید کمال دین ، عید غدیر را بر شیعیان و پیروان ولایت تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکه جهانی سلام ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را به ساحت مقدس امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکۀ جهانی سلام ، سالروز میلاد خجسته قائم آل محمد ، ولی عصرمهدی موعود ، صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) را به شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکۀ جهانی سلام ، سالروز میلاد خجسته قائم آل محمد ، ولی عصرمهدی موعود ، صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) را به شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

میلاد گلهای باغ نبوت وولایت انوار عشق ، حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) و پرچم دار بزرگ کربلا، حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) و زینت عابدان، امام سجاد (علیه السلام) بر شما مبارک باد.
 

شبکه جهانی سلام عید مبعث را یه امام زمان عج الله تعالی فرجه و شما بینندگان مومن و محترم تبریک و تهنیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام سالروز ولادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را به پیشگاه مقدس بقية الله الاعظم قائم آل محمد (عج ) و شما عاشقان ولایت تبریک و تهنیت عرض می نماید
 

شبکۀ جهانی سلام ، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام ميلاد حضرت محمد صل الله عليه وسلم و همچنین میلاد صادق آل محمد امام ششم علیه السلام را به بقية الله الاعظم قائم آل محمد (عج ) و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنيت عرض می نماید.
 

شبکه سلام شهادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و امام حسن مجتبی علیه سلام و امام رضا علیه سلام را تسلیت عرض می کند..
 

به یاد کربلا دل‏ها غمگین است دلا خون گریه کن چون اربعین است
 

شبکه جهانی سلام شهادت امام حسین علیه السلام را به محضر مقدس امام عصر ( عج الله تعالی فرجه الشریف) شما بینندگان گرامی تسلیت می گوید.
 

اگرچه گردن من دور مانده از تیغ است دو ماه گریه برای تو باز توفیق است .
 

شبکۀ جهانی سلام 25 شوال، شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر امام زمان عج اله تعالی فرجه و تمام شیعیان جهان تسلیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام لیالی قدر، ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام را به همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماید.
 

شبکه جهانی سلام ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را به ساحت مقدس امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

ماه مغفرت و مهمانی خدا ماه صبر و تلاوت قرآن ماه ،رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد
 

شبکۀ جهانی سلام ، سالروز میلاد خجسته قائم آل محمد ، ولی عصرمهدی موعود ، صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) را به شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکه جهانی سلام لادت با سعادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمد تقی جواد الائمه (علیه السلام) دریای جود و سخاوت را به همه شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکۀ جهانی سلام ، سالروز میلاد فرخنده حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و شما شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

سالروز شهادت حضرت صديقه كبري فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را به پيشگاه قطب عالم امكان حضرت بقية ا... الاعظم ارواحنا لمقدمه الفداه وعموم شيعيان جهان تسليت عرض مي نمائيم.
 

شبکۀ جهانی سلام شهادت غریبانه صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها راخدمت امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف و شما شیعیان مومن تسلیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به ساحت مقدس امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض می کند.
 

شبکۀ جهانی سلام ولادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) را به حضرت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تمامی شیعیان تبریک وتهنیت عرض می نماید
 

شبکه جهانی سلام ميلاد حضرت محمد صل الله عليه وسلم و همچنین میلاد صادق آل محمد امام ششم علیه السلام را به بقية الله الاعظم قائم آل محمد (عج ) و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنيت عرض می نماید.
 

حلول ماه شادی اهل بیت علیه السلام بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
 

شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) تسلیت باد
 

شبکۀ جهانی سلام اربعین حسینی علیه السلام را به امام زمان عج تعالی فرجه و شما بینندگان مومن و محترم تسلیت عرض می نماید
 

سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام چهارمین پیشوای مسلمین بر همه شیعیان جهان تسلیت باد
 

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ
 

عید سعید غدیر خم عید امامت و ولایت بر همه شیعیان رهرو سعادت مبارک باد.
 

شبکه جهانی سلام عید سعید قربان روزاوج بندگی و عید سر سپردگی به آفریدگار منان را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می نماید.
 

شبکه جهانی سلام شهادت امام جعفر صادق (ع) را به محضر مقدس امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان جهان و شما بینندگان گرامی تسلیت عرض می کند
 

عید فطر روز جشن یک ماه بندگی خداوند بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
 

شهادت مولی موحدین حضرت علی علیه السلام بر همه شیعیان تسلیت باد.
 

ماه پر خیر و برکت ماه بندگی های خالصانه و عاشقانه بر مسلمانان جهان مبارک باد.
 

میلاد با سعادت آخرین حجة و خلیفه بر حق خدا ، امام حجة بن الحسن العسکری صاحب الزمان عجل الله فرجه بر شما چشم به راهان پیشوای مهر و عدالت ، تبریک و تهنیت باد.
 

میلاد فرخنده سید حوانان بهشت ؛ سرو ر و سالار شهیدان احیاگر دین حق ؛ امام حسین علیه السلام بر همگان مبارک باد
 

شبکه جهانی سلام فرارسیدن مبعث پیامبر خاتم صلی الله و علیه و آله و سلم را به محضر مبارک امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما و بینندگان شبکه جهانی سلام تبریک و تهنیت می گوید .
 

شب لیله الرغائب
 

ولادت پرشکوه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بر امام عصر عج الله تعالی فرجه و تمامی شیعیان جهان مبارک باد .
 

شهادت مظلومانه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد
 

شبکه چهانی سلام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را به حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و همه مسلمانان و شیعیان جهان تبریک عرض می نماید
 

شهادت پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (عليه السلام) بر همه شیعیان تسلیت باد.
 

اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام برهمه عزاداران حسینی تسلیت باد.
 

عالم همه قطره و دریاست حسین , خوبان همه بنده و مولاست حسین
 

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ
 

عید غدیر خم بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و همه شیعیان جهان مبارک باد .
 

ولادت امام علی النقی پیشوای دهم شیعیان و دوازدهمین نور از انوار عصمت و طهارت بر همه شیعیان جهان مبارک باد.
 

عید قربان، نماد بزرگ ترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس مبارک باد!!!
 

شب نهم از شب هاي متبرك و شب مناجات با قاضي الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و دعا در آن مستجاب است. عبادت در اين شب، اجر صد و هفتاد سال عبادت را دارد.
 

سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام پنجمین اختر تابناک آسمان را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم .
 

فضیلت ماه ذى الحجّه
 

شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت، مظهر جود و سخا علم و معرفت، نهمین بهر کرامت، امام جواد محمد تقی علیه السلام بر شما شیعیان تسلیت باد
 

ولادت عالم آل محمد ، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا برهمه شیعیان جهان مبارک باد.
 

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام موسس شیعه جعفری تسلیت باد.
 

عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
 

ولادت امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و همچنین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به پیشگاه حضرت امام عصر عجل جل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.
 

وفات حضرت زینب (سلام الله علیها) تندیس عفت و حیا و پیام آور عاشورا بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان تسلیت باد .
 

سیزده رجب ولادت با سعادت امام علی علیه السلام بر همه شیعیان و مسلمانان جهان مبارک باد.
 

ولادت امام جواد عليه السلام بر همه مومنان و شیعیان جهان مبارک باد.
 

لیلة الرغائب ( شب آرزوها )
 

میلاد پرشکوه دختر رسول الله و سرور زنان دو علم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارک باد.
 

میلاد پرشکوه دختر رسول الله و سرور زنان دو علم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارک باد.
 

میلاد پرشکوه دختر رسول الله و سرور زنان دو عالم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارک باد.
 

شبکه جهانی سلام ضمن عرض تسلیت ازدرگاه ایزدمنّان برای جان باختگان این حادثه ناگوار رحمت واسعه وبرای بازماندگان،صبرالهی مسألت دارد و از درگاه ایزد غفار غفران الهی و آرامش ابدی را برای انان آرزومند است .
 

شهادت حضرت صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می کنیم.
 

ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری را بعموم شیعیان جهان تبریک می گوییم
 

شهادت حضرت امام حسن عسکری ( علیه السلام ) را به پیشگاه مقدس آقا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) و مسلمانان جهان تسلیت وتعزیت عرض می نماییم
 

رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد
 

شهادت نبی اکرم پیامبر (صلی الله علیه و آله)
 

شهادت غم انگیز حضرت رقیه سلام الله علیها
 

شهادت امام حسن علیه السلام
 

پيام تسليت شبكه جهاني سلام ومجموعه مذهبي فرهنگي خيمه امام حسين عليه السلام بمناسبت درگذشت علامه حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد جواد شيرازي
 

بسم الله الرحمن ارحیم
 

بسم الله الرحمن ارحیم
 

نکات تغـذیه ‌ای برای روزه‌ داری در فـصل‌ گـرما
 

شعائر فاطمیه را پر شور تر از سال های گذشته اقامه نمایید
 

ولادت حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) و امام جعفر صادق(علیه السلام)
 

بیانات مهم حضرت آیت الله العظمی شیرازی بمناسبت ولادت رسول خدا و امام صادق علیهماالسلام + فایل صوتی
 

گردهمایی بزرگ مبلغان در بیت آیت الله العظمی شیرازی در آستانه ی ماه محرم الحرام 1435 هـ .ق
 

اعمال مشترک دهه اوّل ماه ذی الحجه
 

گزارشی از ولادت مولود کعبه
 

قسمتی از اعمال ماه رجب
 

بیانیه دفتر آیت الله العظمی شیرازی در هتک حرمت به قبر و پیکر مطهر حجر بن عدی
 

حضرت زهرا علیهاالسلام از منظر امیرالمومنین
 

خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها ، چکیده اسلام و خلاصه اصول دین و اخلاق و آداب و مفاهیم اسلام است
 

اعمال قبل و بعد از سال تخویل
 

بیانیه مهم دیدبان حقوق شیعیان جهان به شورای امنیت سازمان ملل
 

آثار علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در سوّمین نمایشگاه کتاب حوزه
 

زندگينامه و جایگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها)
 

احضار مسئول دفتر آیت الله سید صادق شیرازی به دادگاه ویژه روحانیت
 

غدیر ثانی در کلام مرجعیت
 

ویژه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام
 

آيا ولادت امام باقر وامام كاظم سلام الله عليهما در ماه صفر است ؟!!!
 

روز دهم محرم
 

روز نهم محرم
 

روز هشتم محرم
 

روز هفتم محرم
 

روز ششم محرم
 

روز پنجم محرم
 

روز چهارم محرم
 

روز سوم محرم
 

روز دوم محرم
 

روز اول محرم
 

نامه سیدالشهدا علیه السلام به مردم کوفه
 

خطبه غدير
 

طلیعه نور در سرزمین طوس
 

فضايل امام جعفر صادق(علیه السلام)
 

8 شوال سالروز تخريب بقيع / يوم الهدم
 

ستاره درخشان فقاهت
 

منزلت مولا اميرالمؤمنين علي عليه السّلام در كلام خودشان
 

ویژه نامه شهادت همسر گرامی رسول خدا ، حضرت خدیجه سلام الله علیها
 

فلسفه وحکمت روزه
 

رمضان وسفارشهای غذایی
 

اعمال شب وروز نیمه ماه شعبان
 

بیانیه ی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی بمناسبت دهه ی فرخنده ی مهدویه
 

اعمال ماه شعبان المعظم
 

صلوات
 

شهادت بانوی صبر حضرت زینب سلام الله علیها
 

اعمال ام داوود
 

گوشه از سخنان بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها
 

میلاد دو نور الهی مبارک باد
 

حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی: نهم ربیع (غدیر ثانی) روز اظهار تبری و مکمل غدیر اول است
 

حدیث عاشورا در کلام منجی
 

اول ذی الحجه،سالروز ازدواج حضرت علی وحضرت زهرا علیهم السلام
 

پرتوی از شخصیت امام رضا علیه السلام
 

ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها
 

امام جعفر صادق علیه السلام آینه ی تمام نمای رسول خدا صلی الله علیه وآله
 

گوشه ای از زندگی امام صادق (علیه السلام)
 

استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها
 

تقویم شیعه
 

فاطمه سلام الله عليها محور اهل بيت عليهم السلام
 

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
 

ولادت عقیله بنی هاشم سلام الله علیها مبارک باد
 

آیــا سـیــــزده نــــحــــــــس اســـــت ؟
 

هفت سین قرآن
 

خبر فوری ؛ شیعیان بحرین هم اکنون در حال قتل عام ! ! ! / 18 +
 

انــا لله وانــا الیــه راجعــون
 

پیام بنیاد جهانی آیة الله العظمی شیرازی به مناسبت رخدادهای اخیر بحرین
 

سخنرانى آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله در مورد نهم ربيع الأول
 

سخنرانی بسیار مهم و ارزشمند مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در سالروز شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآآله
 

گذشت یک سال از بازداشت بدون محاکمه به جرم نصب پلاکاردهای عاشورایی
 

بـــرای شفـــای ایـشـان دعـــا کـنـیـد
 

ظلـــــم بـــــــزرگ و زشـــــت ! ! !
 

گردن زدن 40 تن از شیعیان عراقی توسط دژخیمان وهابی در عربستان !
 

بیانات بسیار مهم مرجع عالیقدر در شام غریبان حسینی + فایل صوتی و تصویری
 

مرجع عالیقدر بدون عبا و با پای برهنه در روز عاشورا - گزارش تصویری
 

ابـــن تـــیمــیـه کیــــســت ؟ ! ! !
 

یوم الهدم روز ویران کردن حرم ائمه بقیع سلام الله علیهم
 

فرم نظر سنجی
 

طراحی و پیاده سازی وب سایتهای داینامیک و استاتیک
 

فرم نظر سنجی
 

عــلـل و راه پــیــشــگــیــری زلـــــزلــــــه از نـگــــاه روایـــات و احـــادیــــث
 

نـگــاهی گــذرا بــه زندگانی حضـرت زيــنـب ( سـلام الله علیــهـا )
 

آیــا سـیــــزده نــــحــــــــس اســـــت ؟
 

ســوالات شـيـعـيــان امـیـرمـؤمــنـــان عــلـی عــلیـه الســلام ؟ ؟ ؟
 

سخنرانی حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی پیرامون نهم ربیع الاول
 

سخنرانى بسیار مهم مرجع عاليقدر حضرت آیت العظمی سید صادق شیرازی دام ظله - 28 صفر 1431
 

زنــدگینامــه حضــرت امام رضــا (علیــه السـلام)
 

استفتاء از حضرت آيت الله العظمى سيد صادق شيرازى در باره بازى شطرنج
 

خطیب شیعه ایرانی در دادگاه کویت تبرئه شد